3 syytä, miksi mobiilirobotin hankkiminen kannattaa

29.2.2024

Mies hymyilee ja nojaa valkoiseen mobiilirobottiin.

Probot Oy:n robotiikkainsinööri Ville ja partnerimme OMRONin mobiilirobotti.

Mobiilirobotiikka tulee kiistatta muuttamaan teollisuuden pelikenttää. Vaikka mobiilirobotteja on vielä hyödynnetty kotimaisessa teollisuudessa vain rajallisesti, niiden rooli nykyaikaisessa tuotannossa ja logistiikassa tulee olemaan merkittävä. Siksi mobiilirobotiikka on ehdottomasti investointi tulevaisuuteen. Mobiilirobotit eivät ainoastaan tehosta nykyistä toimintaa, vaan myös avaavat tien tuleville innovaatioille ja kehitykselle.

Mobiilirobotiikka tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että automaatiolle annetaan mobiliteetti eli liikkuvuus. Näin robotin käytettävyys laajenee entisestään. Mobiilirobotit voivat liikkua autonomisesti, navigoida ympäristössään ja suorittaa erilaisia tehtäviä täysin itsenäisesti. Autonomisissa mobiiliroboteissa on erilaisia ympäristön havainnointikyvyn mahdollistavia antureita, joiden ansiosta robotit osaavat väistää esteitä ja ihmisiä. Tämä lisää robottien turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Mobiilirobotiikka voi tarjota lukuisia etuja eri teollisuudenaloilla ja mullistaa teollisuuden pelikenttää. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään monipuolisista automatisoiduista ratkaisuista, sillä mobiilirobotit tarjoavat paljon laajempia etuja teollisuudenalasta riippumatta. Mutta mitkä ovat kiteytetysti ne kolme merkittävintä syytä, miksi kannattaa hankkia mobiilirobotti?

Kuvassa on useita erikokoisia mobiilirobotteja. Osa on renkailla kulkevia ja osa jaloilla kulkevia. Kaikki on mobiilirobotiikkaa kulkutavasta huolimatta.
Mobiilirobotiikka on Probot-tiimin intohimo. Siksi olemme suunnitelleet ja kehittäneet myös omia mobiilirobotiikkatuotteita.

1. Mobiilirobotiikka lisää tuotannon juostavuutta

Nopeasti muuttuvassa teollisuusmaailmassa yritysten on kyettävä välittömästi reagoimaan markkinoiden muutoksiin säilyäkseen kilpailukykyisinä. Tämä vaatii tuotantoprosessien ja teknologian joustavuutta ja skaalautuvuutta, sillä muutokset voivat olla hyvinkin äkillisiä ja odottamattomia. Tilauskannat voivat vaihdella merkittävästi lyhyessä ajassa. Yllättävä kasvava kysyntä voi vaatia nopeaa tuotantokapasiteetin lisäämistä, kun taas kysynnän lasku voi johtaa tarpeeseen sopeuttaa tuotantoa alaspäin. Markkinatrendit ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet saattavat vaatia yritystä muuttamaan tuotannon painopistettä tai kehittämään uusia tuotteita. Myös tilausmäärät ja vaatimukset voivat vaihdella suuresti, jolloin osa tilauksista voi olla suuria eriä ja osa pieniä määriä räätälöityjä tuotteita. Tämän kaltaiset muutokset edellyttävät, että yritys pystyy skaalaamaan tuotantoaan, jolloin joustavuus korostuu. Mobiilirobotit vastaavat tähän tarpeeseen usein paremmin kuin kiinteät ratkaisut.

Mobiilirobotit pystyvät mukautumaan nopeasti muuttuviin ympäristöihin ja tehtäviin ilman kiinteää infrastruktuuria, aitauksia tai raiteita. Ne voivat liikkua vapaasti tehdas- ja varastoympäristöissä sopeutuen erilaisiin tilanteisiin ja väistäen esteitä tarvittaessa. Tuotannon muuttuessa mobiiliroboteille on helppo opettaa uusia tehtäviä ja ympäristöjä. Niillä on kyky kommunikoida ja sulautua muihin tuotannon järjestelmiin saumattomasti. Autonomiset mobiilirobotit pystyvät työskentelemään myös kollaboratiivisesti eli yhteistyössä ihmisten kanssa.

Mobiilirobotit soveltuvat erinomaisesti tehtäviin, jotka vaativat joustavuutta, tarkkuutta ja autonomisuutta pienemmissä tiloissa tai ahtailla kulkureiteillä. Erityisen hyödyllisiä mobiilirobotit ovat esimerkiksi varastonhallinnassa, materiaalien kuljetuksessa ja kuljetusautomaatiossa. Ne toimivat hyvin myös ympäristönvalvonnassa sekä erilaisissa mittaus- ja turvallisuustehtävissä, joissa tarvitaan jatkuvaa valvontaa ja reagointia mahdollisiin vaaratilanteisiin.

Mobiilirobottien hyvä skaalautuvaisuus ja mukautuvaisuus mahdollistavat niiden pitkän iän tuotantotarpeiden muuttumisesta huolimatta. Mobiilirobotiikka ei ole vain väline nykyisen toiminnan tehostamiseen, vaan avain tuotannon joustavuuteen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen.

Kuvassa näkyy yleisöä seuraamassa mobiilirobotiikka koulutusta.
Probot-tiimiläiset pitävät myös koulutuksia mobiilirobotiikasta.

2. Mobiilirobotiikka tehostaa tuotantoa

Mobiilirobotiikka johtaa teollisuudessa tehokkaampaan, joustavampaan ja kilpailukykyisempään toimintaan, sillä sen avulla voidaan toteuttaa monipuolisia ratkaisuja hukan vähentämiseksi LEAN-periaatteiden mukaisesti.

Ihminen voi hyödyntää työssään paljon sellaisia taitoja ja ominaisuuksia, joita ei ole kustannustehokasta toteuttaa robotilla tai jotka vaativat luovaa ongelmanratkaisukykyä. Mobiilirobotiikka kannattaa soveltaa sellaisiin tehtäviin, jotka eivät hyödynnä ihmisten potentiaalia. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset kuljetustehtävät. Tällöin työntekijöiden osaaminen ja kyvyt voidaan hyödyntää optimaalisemmin. Kun materiaalien kuljetus tehtaalta toiselle tai tuotantolinjojen eri vaiheiden välillä automatisoidaan roboteilla, vähenee myös tarpeeton liikkuminen ja odottaminen.

Mobiilirobotit pystyvät suorittamaan tiettyjä tehtäviä ihmistä nopeammin, tarkemmin ja ilman taukoja. Tämä vähentää odotusaikoja ja varmistaa oikeiden materiaalien oikea-aikaisen saatavuuden, mikä parantaa tuottavuutta. Autonomiset mobiilirobotit voivat tarkistaa varastotilanteen, järjestellä tuotteita ja optimoida varastotilan käytön. Varastojen kiertonopeus paranee, kun ylimääräisen materiaalin varastointi vähenee ja pääsy tarvittaviin osiin tai komponentteihin nopeutuu. Robotiikka myös minimoi inhimillisten virheiden riskin ja parantaa tarkkuutta.

Mobiilirobotiikka mahdollistaa joustavan ja reaaliaikaisen tuotannon optimoinnin, sillä robotteja voidaan hyödyntää datan käsittelyyn ja analyysiin. Mobiilirobotit voivat kerätä tietoa varastoista, työvaiheiden edistymisestä ja tuotantolinjojen tehokkuudesta sekä syöttää tämän tiedon reaaliaikaisesti tehdastietojärjestelmään. Näin tuotantoa voidaan säätää vastaamaan todellista kysyntää, ja ylituotannon riski vähenee. Tuotantolinjojen joustavuuden parantuessa myös tarpeettomat työvaiheet vähenevät.

Skaalautuvuuden ja mukautuvaisuuden ansiosta mobiiliroboteilla on pitkä käyttöikä tuotantotarpeiden muuttumisesta huolimatta. Ne voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin, mikä vähentää kustannuksia ja nopeuttaa tuottavuuden kasvua. Siksi mobiilirobotti voi maksaa itsensä hyvinkin nopeasti takaisin.

Mobiilirobotiikka siis mahdollistaa hukan minimoimisen ja näin myös tehokkaamman ja taloudellisemman toiminnan. Mobiilirobotiikka on keskeinen tekijä modernissa teollisuudessa ja sen merkitys kasvaa edelleen tulevaisuudessa.

Kuvassa on ihmisiä keskustelemassa mobiilirobotiikasta Probot Oy:n messu ständillä.
Probot Oy:n oman mobiilirobotti Dollyn lanseeraus Teknologia 23 -messuilla herätti paljon kiinnostusta.

3. Mobiilirobotiikka parantaa työturvallisuutta ja työntekijöiden pysyvyysastetta

Siinä missä robotiikka ylipäätään, myös mobiilirobotiikka parantaa työturvallisuutta ja ergonomiaa. Sillä on positiivinen vaikutus työntekijöiden motivaatioon, mikä parantaa työssä pysyvyyttä.

Perinteisesti teollisuudessa työntekijät altistuvat fyysiselle rasitukselle ja loukkaantumisille erityisesti raskaiden nostojen ja toistuvien liikkeiden seurauksena. Delegoimalla tällaiset työtehtävät mobiiliroboteille, voidaan poistaa työstä aiheutuvia riskejä, loukkaantumisia ja sairauspoissaoloja.

Mobiilirobotiikan ansiosta voidaan välttää myös ihmisten altistuminen vaarallisille tai haitallisille kemikaaleille, sillä tällaisten aineiden käsittely ja kuljetus voidaan suosiolla antaa robotin tehtäväksi. Mobiilirobotit voivat liikkua myös sellaisissa ympäristöissä, jotka voisivat olla ihmisille vaarallisia.

Mobiilirobotiikan käyttöönotto teollisuudessa ei pelkästään vähennä fyysistä rasitusta, vaan se myös vapauttaa työntekijät toistuvista rutiinitehtävistä enemmän luovuutta ja ongelmanratkaisua vaativiin tehtäviin. Tämä ei ainoastaan paranna työntekijöiden kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä työhönsä, vaan myös edistää heidän osaamistaan ja sitoutumistaan yrityksen toimintaan. Kun työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi ja saavat mahdollisuuden kehittyä, myös heidän motivaationsa ja sitoutuminen paranee. Tämä voi parantaa yrityksen kilpailukykyä merkittävästi.

Kuvassa kolme mobiilirobottiikkaa myyvää henkilöä seisoo mobiilirobotin ympärillä ja katsoo hymyillen kameraan.
Monipuolinen Dolly on pitkän tuotekehitystyömme tulos. Antti, Matti ja Maria esittelivät Dollya Teknologia 23 -messuilla.

Mobiilirobotista kätevä kumppani

Mobiilirobotiikka on aina ollut tiimimme intohimo, ja vuosien varrella olemme syventyneet sen hyötyihin monin eri tavoin. Olemme nähneet ja testanneet sekä myös itse suunnitelleet ja valmistaneet ison joukon eri näköisiä ja kokoisia mobiilirobotteja. Huomasimme kuitenkin, että markkinoilta puuttuu kantokyvyltään hyvä, mutta kompaktin kokoinen mobiilirobotti, joka olisi ohjelmoitavuuden ja räätälöitävyyden näkökulmasta täydellinen. Siksi päätimme kääriä hihat ja luoda oman ratkaisumme. Näin syntyi Dolly™.

Dolly™ on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Suomessa, tarkemmin Oulussa omissa toimitiloissamme. Tämä ketterä ja räätälöitävä mobiilirobotti soveltuu erinomaisesti eri logistiikkaympäristöihin, kuten tehtaisiin ja se voi työskennellä turvallisesti ihmisten kanssa samoissa tiloissa. Lisäksi Dolly™ on höydyllinen myös erilaisiin tutkimuskokeiluihin sekä parvirobotiikan sovelluksiin.

Dollyn kehitystyössä olemme kiinnittäneet erityisen paljon huomiota sen ketterään liikkumiseen ahtaissakin tiloissa. Se vie liikkuessaan tilaa vain ihmisen hartioiden verran ja kääntyy sulavasti paikoillaan. Pienet rampit ja kynnyksetkään eivät ole Dollylle liian kiperä haaste, ja se kulkee ketterästi myös ulkona. Pienestä koostaan huolimatta (470 x 240 x 600 mm) Dollyn kantokyky on huikeat 100 kiloa ja toiminta-aika jopa kahdeksan tuntia.

Dolly™ on siis todella monipuolinen kumppani erilaisiin tehtäviin.

Kuvassa on Kinovan käsivarrella varustettu mobiilirobotiikka tuote Dolly ja sen teknisiä tietoja. 
Kantokyky: 100 kg
Kääntösäde: Kääntyy paikallaan
Toiminta-aika: Jopa 8 tuntia
Paino: 30 kg
Mitat:
Leveys: 470 mm
Pituus: 600 mm
Korkeus: 240 mm
Robottikäsivarren tekniset tiedot:
Nostokyky: 4 kg
Ulottuvuus: 902 mm
Vapausasteet: 7 DoF
Voit liittää Dollyyn robottikäsivarren lisäosana.
Kompaktin kokoisella Dollylla on jopa 100 kg kantokyky ja pitkä toiminta-aika.

Innostuitko mobiiliroboteista?
Soita tai pistä meille viestiä niin jutellaan lisää!

Perehdy lisää mobiilirobotiikkaan:

Probot Oy – Asiantuntijasi robotiikkaratkaisuihin.

Tutustu myös näihin kirjoituksiin:

Kuvassa kolme erilaista mobiilirobottia.

5.7.2022

Asiantuntijablogi

Oppaat

Mobiilirobotiikan mahdollisuudet

Mies seisoo pöydän takana. Pöydällä on OMRONin yhteityörobotti, jota mies säätää.

12.4.2023

Asiantuntijablogi

Vievätkö robotit ihmisten työt?

Taustalla toisella puolella mies ohjaa robotti avirtuaalitodellisuuslasit päässään ja toisella puolella näkyy robotti virtuaalitodellisuusympäristössä. Kuvan päällä on RIMA-hankken logo sekä teksti MIMIC.

1.12.2022

Asiantuntijablogi

EU-hankkeet

Uratarinat

MIMIC – Robotin etäohjausta virtuaalitodellisuuden avulla

Takaisin ylös